Model absolwenta

MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach dobrze funkcjonuje w swoim środowisku, w domu i w Szkole. Jest pogodny, ma pozytywny, choć nie bezkrytyczny, stosunek do otaczającej go rzeczywistości. Posiada umiejętność efektywnego komunikowania, współpracy oraz kontrolowania własnych emocji. Jest świadomy dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata. Dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną. Wie, że sport kształtuje charakter człowieka i wpływa znacząco na dalsze życie. Traktuje zdobywanie wiedzy jako podstawę własnego rozwoju. Jest wyposażony w zespół cech uniwersalnych, warunkujących właściwe funkcjonowanie we współczesnym świecie, a w szczególności jest:

1) dobrym obywatelem, świadomym swych praw i obowiązków, posiadającym godność, poczucie własnej wartości, szanującym prawa innych;

2) człowiekiem aktywnym, ciekawym świata i wiedzy, ma różnorodne zainteresowania, chętnie gromadzi różne wiadomości;

3) człowiekiem uczciwym, tolerancyjnym i odpowiedzialnym, odróżniającym dobro od zła, kierującym się zasadami moralnymi;

4) człowiekiem włączającym się do akcji społecznych na rzecz niesienia pomocy innym;

5) człowiekiem dbającym o własny rozwój intelektualny i duchowy, wrażliwym na piękno, szanującym dorobek ludzkości w dziedzinie kultury i sztuki oraz tradycji;

6) człowiekiem doceniającym i rozwijającym swoją aktywność i sprawność fizyczną, prowadzącym zdrowy styl życia, dbającym o zdrowie własne i innych oraz świadomym ich zależności od stanu środowiska naturalnego;

7) potrafiącym efektywnie pracować w grupie w oparciu o obowiązujące normy społeczne, nawiązywać pozytywne relacje z innymi;

8) człowiekiem, który nabył wiedzę i umiejętności niezbędne w dalszej edukacji, jest dobrze przygotowany do egzaminów zewnętrznych i nauki na wyższym poziomie kształcenia;

9) poprawnie posługującym się językiem ojczystym i przynajmniej w zakresie podstawowym drugim językiem (obcym);

10) człowiekiem bezpiecznie i umiejętnie korzystającym z różnych źródeł informacji.