Misja i wizja szkoły

Misja i wizja szkoły

TRADYCJA (SPORT) + 8. KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

= PROFILAKTYKA BEZPIECZEŃSTWA

Sport sprzyja poszukiwaniu własnych marzeń.

Marzenia to nie jest bowiem coś,

co jest nam dane przez naturę,

tylko coś,

do czego dochodzimy w trakcie naszego rozwoju”

Otylia Jędrzejczak

+

Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada”

Stanisław Staszic

MISJA

Ukształtowanie absolwenta wrażliwego na piękno i potrzeby współczesnego świata oraz wyposażenie go w wiedzę i umiejętności potrzebne do dalszego kształcenia, do samodzielnego i odpowiedzialnego działania.

WIZJA

Szkoła jest ukierunkowana na potrzeby dziecka, jego środowiska rodzinnego i lokalnego. Zapewnia dobre przygotowania ucznia do następnego etapu kształcenia, a jednocześnie jest podatna na modyfikacje umożliwiające wprowadzenie innowacji i eksperymentów pedagogicznych. Podejmowane przez szkołę działania umożliwiają uczniom odkrywanie świata i ich miejsca w świecie w sposób niekonwencjonalny, wieloaspektowy i twórczy, budując zintegrowany obraz rzeczywistości. Szkoła stwarza możliwości wszechstronnego rozwoju oraz nabycia umiejętności kluczowych, które są niezbędne człowiekowi XXI wieku do świadomego i odpowiedzialnego funkcjonowania we współczesnym świecie oraz odnalezienia się na ustawicznie zmieniającym się rynku pracy.

Jednolity system oceniania uwzględniający zaangażowanie i wkład pracy ucznia wspiera jego rozwój, uczy samooceny swojej pracy i umiejętności śledzenia postępów w nauce. Wprowadzone zasady norm i reguły współżycia społecznego są konsekwentnie przestrzegane i egzekwowane.

Bezpieczne warunki rozwoju psychicznego i fizycznego oraz duża różnorodność zajęć pozalekcyjnych sprawiają, że uczeń jest zadowolony i ma satysfakcję z pobytu w szkole.

Czyste, kolorowe wnętrza, atrakcyjne – zielone tereny wokół szkoły pogłębiają poczucie bezpieczeństwa i sprawiają, że uczeń chętnie tu przebywa.

Osiągane sukcesy w pracy dydaktyczno – wychowawczej są wynikiem zaangażowania wysoko wykwalifikowanej, doświadczonej i kompetentnej kadry pedagogicznej, świadomej realizowanej misji i otwartej na potrzeby ucznia. Współdziała ona ze środowiskiem rodzinnym dziecka w zakresie wychowania i różnych sfer rozwoju, podejmując inicjatywy integrujące środowisko lokalne i współpracując z instytucjami, których działania statutowe są zbliżone lub zbieżne.

Rodzice aktywnie uczestniczą w życie szkoły, są partnerami we wszystkich podejmowanych działaniach, współtworzą prawo szkolne i programy, wspomagając ich realizację, a także nowe formy zająć wpływające na rozwój fizyczny i kulturowy uczniów.

Realizacja zadań szkolnych możliwa jest dzięki odpowiedniej bazie materialnej: doskonale wyposażonym pracowniom, nowoczesnym – pomocom dydaktycznym, dostępowi do współczesnych źródeł wiedzy i poznania.

KSZTAŁTOWANE WARTOŚCI

szacunek,

prawda,

dobro,

poczucie własnej godności,

tolerancja,

przyjaźń,

patriotyzm.