Koncepcja

Koncepcja pracy szkoły

Zarządzanie i organizacja

 

 1. Zapewnienie funkcjonowania szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym.

 

 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem prawnym oraz jego popularyzacja.
 2. Zapewnienie dostępu do dokumentów wewnątrzszkolnych i prawa oświatowego
  a) udostępnienie dokumentacji prawnej w bibliotece szkolnej oraz pokoju nauczycielskim,
  b) udostępnienie dokumentów prawa szkolnego na stronie internetowej szkoły.
 3. Tworzenie spójnego programu .
  a) monitorowanie realizacji Programu wychowawczego, Programu profilaktycznego, WSO, Regulaminu samorządu uczniowskiego, Regulaminu rady rodziców
  b) monitorowanie spójności dokumentów szkolnych.
 4. Praca w zespołach zadaniowych w celu rozwiązywania problemów szkoły i doskonalenia działalności pracy szkoły
 5. Sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego (ewaluacja wewnętrzna prowadzona z udziałem nauczycieli i wykorzystanie wniosków do planowania rozwoju szkoły)

 

 1. Kształtowanie potencjału kadrowego pod względem merytorycznym i wychowawczym.

 

 1. Umiejętności i wiedza nauczycieli sprzyjają efektywności pracy dydaktyczno-wychowawczej (udział w doskonaleniu wewnątrzszkolnym i zewnętrznym zgodnie z potrzebami nauczycieli szkoły)
 2. Stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju zawodowego nauczycieli
  a) motywowanie nauczycieli do działań sprzyjających spełnianiu wymagań na określony stopień awansu zawodowego
  b) doskonalenie współpracy stażysta-opiekun
  c) podnoszenie i uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji zgodnie z potrzebami szkoły

 

III. Poprawa warunków lokalowych i wyposażenia szkoły

 

 1. Podejmowanie działań wzbogacających warunki lokalowe i wyposażenie szkoły w celu poprawy warunków realizacji programów nauczania i poszerzania oferty zajęć (termomodernizacja budynku, remont łazienek, wymiana sprzętu, doposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne itp.).

 

 1. IV. Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych

 

 1. Wdrażanie projektów związanych z poprawą estetyki otoczenia wokół szkoły.
 2. Wynajem pomieszczeń szkolnych.
 3. Poszukiwanie sponsorów.

 

Działalność wychowawcza szkoły

 

 1. Budowanie pozytywnego klimatu w szkole

 

 1. Budowanie prawidłowych relacji pomiędzy uczniami, nauczycielami, rodzicami (dbałość o przestrzeganie statutu szkoły)
 2. Podejmowanie działań służących integracji uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników administracji
  a) wspólna organizacja imprez szkolnych, udział w wydarzeniach szkolnych, np. tradycje świąteczne, wycieczki, wyjazdowe szkolenia, biwaki, ogniska, apele
 3. Kultywowanie tradycji szkolnej (organizowanie i aktywny udział w uroczystościach o charakterze rocznicowym i patriotycznym)

 

 1. Kształtowanie postaw zgodnych z normami społecznymi

 

 1. Umożliwianie uczniom kontaktu z różnymi formami kultury, np. teatr, kino, muzeum.
 2. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami propagującymi działalność społeczną i charytatywną, np. PCK, WOŚP, ZHP
 3. Diagnozowanie zachowania uczniów i podejmowanie działań w celu wyeliminowania zagrożeń, ocena ich skuteczności oraz modyfikacje w miarę potrzeb.

 

 

 

 

III. Zapewnienie wielokierunkowego i wszechstronnego rozwoju ucznia w przyjaznym i bezpiecznym środowisku

 

 1. Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa:
  a) planowanie pracy zgodnie z przepisami BHP,
  b) wymiana sprzętu szkolnego,
  c) przegląd sprzętu i pomocy dydaktycznych pod względem bezpieczeństwa,
  d) przeprowadzenie próbnej ewakuacji
 2. Zapewnienie uczniom pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach:
  a) organizowanie szkoleń i kursów BHP dla nauczycieli,
  b) utrzymanie ścisłej współpracy ze Służbą Zdrowia i pielęgniarka szkolną
  c) szkolenia z zakresu pierwszej pomocy;
  d) zakup koniecznych środków medycznych niezbędnych w czasie udzielania pierwszej pomocy
 3. Umożliwienie pomocy i wsparcie w rozwiązywaniu problemów uczniów:
  a) utrzymanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu rozwiązywania problemów indywidualnych uczniów
  b) organizacja warsztatów i spotkań z psychologiem dla nauczycieli, uczniów i rodziców
  c) udostępnianie informacji na temat organizacji zwalczających agresję , przemoc w rodzinie, niosących pomoc uzależnionym
 4. Współpraca z organizacjami i instytucjami wspomagającymi szkołę w działaniach wychowawczych, np. konsultacje z PPP, Komendą Policji
 5. Podejmowanie działań wychowawczych wynikających z potrzeb szkoły, ocena ich skuteczności i ewentualna modyfikacja.
 6. Profilaktyka uzależnień i ich zwalczanie
 7. Propagowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i działań proekologicznych (np. realizacja projektów edukacyjnych).

 

Działalność dydaktyczna szkoły

 

 1. Analiza wyników sprawdzianu zewnętrznego

 

 1. Analiza i wykorzystanie wyników Sprawdzianu do pracy dydaktycznej w celu podniesienia wyników nauczania.
 2. Udział szkoły w Sprawdzianach próbnych, opracowanie wniosków i ich wdrożenie.
 3. Analizy szczegółowe wyników Sprawdzianu.
 4. Wdrażanie wniosków z analizy wyników Sprawdzianu przez poszczególnych nauczycieli w celu podniesienia poziomu kształcenia.

 

 1. Nabywanie wiadomości i umiejętności przez uczniów

 

 1. Analiza osiągnięć uczniów, formułowanie i wdrażanie wniosków, stymulacja w celu osiągnięcia wyższych wyników.
 2. Motywowanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, (np. prezentacja osiągnięć finalistów i laureatów, praca indywidualna z uczniem zdolnym)
 3. Indywidualizacja procesu uczenia.
 4. Kształcenie umiejętności określania przez ucznia poziomu swojej wiedzy na podstawie wyników oceniania, umiejętności planowania swojego indywidualnego procesu uczenia się.

 

III. Aktywność uczniów

 

 1. Realizacja zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem potrzeb zgłaszanych przez uczniów.
 2. Przystępowanie do projektów edukacyjnych.
 3. Preferowanie aktywizujących metod nauczania.
 4. Realizacja inicjatyw i projektów uczniowskich, np. projekty samorządu uczniowskiego, samorządów klasowych, wycieczki szkolne, kiermasze itp.

 

Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym

 

 I . Dążenie do aktywnego uczestnictwa rodziców w życiu szkoły

 

 1. Stworzenie warunków sprzyjających kontaktom z rodzicami, np. organizacja miejsca na terenie szkoły, w którym rodzice i nauczyciel mogliby spokojnie porozmawiać, ustalenie form i terminów spotkań.
 2. Pobudzanie aktywności rodziców, np. zapraszanie rodziców do pracy w zespołach, zapraszanie do udziału w uroczystościach szkolnych, wyróżnianie rodziców szczególnie zaangażowanych w życie szkoły
 3. Udział rodziców w konstruowaniu dokumentów wewnątrzszkolnych
 4. Prezentacja osiągnięć uczniów i szkoły (bieżąca informacja o prowadzonych działaniach, inicjatywach, zapoznanie rodziców z efektami dokonanych pomiarów)
 5. Włączanie rodziców do procesu decyzyjnego (zasięganie opinii w sprawach uczniów, szkoły, projektowanie działań z uwzględnieniem stanowiska i oczekiwanej pomocy rodziców, wspólna ocena działań)
 6. Pogłębianie pedagogizacji rodziców

 

 1. Ścisła współpraca z władzami samorządowymi i kuratoryjnymi w zakresie realizacji polityki oświatowej

 

 1. Czynne włączanie się szkoły w uroczystości miejskie, państwowe (pomoc w ich przygotowaniu).
 2. Czynne włączanie się szkoły w akcje charytatywne, wystawy tematyczne i ich organizacja.
 3. Ścisła współpraca z instytucjami wspierającymi oraz o charakterze edukacyjno-oświatowo-kulturalnym znajdującymi się na terenie miasta.

 

 

III. Promowanie wartości edukacji

 

 1. Promocja i upowszechnienie informacji o ofercie edukacyjnej oraz podejmowanych działaniach i osiągnięciach
  a) publikacje informacyjne (foldery, gazetka szkolna, strona internetowa, tablice informacyjne)
  b) dni otwarte w szkole
  c) prezentacja działań i osiągnięć szkoły w lokalnych mediach
 2. Analiza postrzegania szkoły w środowisku lokalnym.