Klasa I

Zapisy do klasy I

Zgłoszenia dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025. 

Informujemy, że rozpoczęły się zapisy dzieci do klasy I w Szkole Podstawowej nr 1 im Stanisława Staszica w Kielcach na rok szkolny 2024/2025

Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły SP 1 na podstawie zgłoszenia rodziców.

Spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone w 2017 r.

Zapisy odbywają się w godz. 7.30 – 15.30.

Dokumentację niezbędną do zapisu dziecka stanowi:

Karta zgłoszenia – do pobrania lub dostępna w sekretariacie szkoły.

Przy zapisie dziecka do SP 1 należy okazać do wglądu dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna, odpis aktu urodzenia dziecka i numer PESEL dziecka.

W przypadku podjęcia decyzji o zapisie dziecka zamieszkałego w rejonie do szkoły innej niż SP 1 w Kielcach, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia SP 1 (najpóźniej do 30 września 2024r.) o miejscu realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko.

Dokumenty do pobrania:

karta_zgloszenia_dziecka_do_klasy_pierwszej.pdf
wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I
zgoda na publikację wizerunku dziecka
oświadczenie o uczęszczaniu na lekcje religii
informacja dla uczniów rodziców i opiekunów uczniów i kandydatów na uczniów
ZARZĄDZENIE NR 28/2023 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 22 stycznia 2024 r.