Klasa I

Zapisy do klasy I

Zapisy dzieci do klasy I w Szkole Podstawowej nr 1 im Stanisława Staszica w Kielcach na rok szkolny 2021/2022

Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie SP 1 na podstawie zgłoszenia rodziców.

Spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone w 2014 r.

Zapisy odbywają się w godz. 7.30 – 15.30.

Dokumentację niezbędną do zapisu dziecka stanowi:

Karta zgłoszenia – do pobrania lub dostępna w sekretariacie szkoły.

Przy zapisie dziecka do SP 1 należy okazać do wglądu dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna, odpis aktu urodzenia dziecka i numer PESEL dziecka.

W przypadku podjęcia decyzji o zapisie dziecka zamieszkałego w rejonie do szkoły innej niż SP1 w Kielcach, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia SP nr 1 (najpóźniej do 30 września 2021r.) o miejscu realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko.

Dokumenty do pobrania:

karta_zgloszenia_dziecka_do_klasy_pierwszej.pdf
zgoda na publikację wizerunku dziecka
oświadczenie o uczęszczaniu na lekcje religii
informacja dla uczniów rodziców i opiekunów uczniów i kandydatów na uczniów
Zarzadzenie_nr 17/2021 Prezydenta_Miasta_Kielce