DLA RODZICÓW

Rada Rodziców
Harmonogram spotkań i konsultacji z rodzicami
Dni wolne


ZAJĘCIA POZALEKCYJNE:

Zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia – 2023/2024
Zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej – 2023/2024
Zajęcia dodatkowe z wychowania fizycznego – 2023/2024
Zajęcia świetlicowe dla uczniów SP1 – 2023/2024
Zajęcia dodatkowe dla uczniów SP1 – 2023/2024


Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie? – informacje dla Rodziców/Opiekunów, Wychowawców/Nauczycieli
Telefony Zaufania
Wykaz instytucji, w których można uzyskać pomoc psychologiczno-pedagogiczną, wychowawczą i opiekuńczą
CAŁODOBOWA BEZPŁATNA INFOLINIA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY, RODZICÓW I NAUCZYCIELI
INFORMACJE NA TEMAT ZAGROŻEŃ ZE STOSOWANIEM ELEKTRONICZYCH PAPIEROSÓW
Grupa edukacyjna dla osób doznających przemocy domowej


EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Informacja dotycząca trybu ustalania proponowanych dostosowań podczas Egzaminu Ósmoklasisty w roku szkolnym 2023-2024


INSTRUKCJE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO VULCAN UONET+
(aktywacja konta i logowanie do e-dziennika Vulcan)

Proszę zapoznać się z instrukcjami dla rodziców i uczniów
Jak po raz pierwszy zalogować się do e-dziennika UONET+
Chcesz mieć e-dziennik w swoim telefonie? Używaj aplikacji Dzienniczek VULCAN!

INSTRUKCJA
Adres strony internetowej e-dziennika
https://uonetplus.vulcan.net.pl/kielce/

WAŻNE!
Jak odzyskać hasło do e-dziennika UONET+ firmy VULCAN


TEAMS

Instrukcja do rozmów indywidualnych
Instrukcja do zebrań z rodzicami
Instrukcja rejestracji do usług Office 365 i Teams
Przypominamy o zasadach bezpiecznej pracy w sieci
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy – nauki w domu


DRUKI

Wniosek o nauczanie indywidualne
Oświadczenie rodziców o uczęszczaniu dziecka na lekcje religii
Oświadczenie rodziców o nieuczęszczaniu dziecka na zajęcia WDŻ
Regulamin korzystania ze stołów do tenisa stołowego


REGULAMINY I PROCEDURY

Punktowy system oceniania zachowania w Szkole Podstawowej nr 1 im Stanisława Staszica w Kielcach
Nowe „Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego” opracowane przez MEiN MZ i GIS w roku szkolnym 2022/2023
Procedury bezpieczeństwa w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju w Szkole Podstawowej nr 1 Stanisława Staszica w Kielcach
Regulamin korzystania ze stołów do gry w bilard
Regulamin korzystania z szafek uczniowskich
Regulamin szatni szkolnej
Procedury postępowania z uczniem przewlekle chorym w Szkole Podstawowej nr1 im. Stanisława Staszica w Kielcach
Procedura obsługi i korzystania z monitoringu SP1


OPIEKA MEDYCZNA I STOMATOLOGICZNA

Szkolny stomatolog
Sprzeciw wobec objęcia ucznia opieką profilaktyczną – pobierz druk
Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK


BEZPIECZEŃSTWO A STAN ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO

Regulamin – nauka zdalna
Regulamin zajęć prowadzonych w formie online w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach
Nowe zasady korzystania z biblioteki szkolnej
Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce – wytyczne MI i GIS
Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice
Numery telefonów instytucji z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie SP nr 1
Dziecko i koronawirus
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem, Warszawa, 27.02.2020r.