Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach

Data publikacji strony internetowej: 2017-03-17

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-03-17

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • występują elementy nie spełniające wymogów kontrastu,
 • istnieją osadzone lub podlinkowane filmy YouTube, które nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • niektóre zdjęcia i obrazy graficzne, również te będące odnośnikami, nie posiadają opisów alternatywnych w znaczniku ALT,
 • nie wszystkie dokumenty pdf, doc, docx, są dostępne cyfrowo (np. dokumenty utworzone zostały poprzez skan dokumentu papierowego, występują błędy w formatowaniu, brakuje tekstów alternatywnych),
 • występują podkreślone fragmenty tekstu, które nie są odnośnikami,
 • istnieją odnośniki, których treścią jest adres URL,
 • występują odnośniki, które nie zawierają żądnego tekstu
 • istnieją odnośniki kontekstowe, których treść nie informuje jednoznacznie o celu,
 • odnośniki wyróżnione są jedynie kolorem,
 • w niektórych przypadkach sąsiadujące ze sobą odnośniki prowadzą do tego samego adresu URL,
 • występują fragmenty tekstu o strukturze listy, które nie są zdefiniowane jako lista,
 • w wielu przypadkach tekst jest wyjustowany,
 • istnieją błędy w definicji hierarchii nagłówków – pominięto poziom nagłówka,
 • istnieje obraz (mapa) z aktywnymi punktami, które nie mają atrybutu ALT.
 • nie istnieje mapa strony,
 • występują slajdery bez możliwości sterowania przy użyciu klawiatury,
 • nie wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury;

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • jest zbudowana w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami kontaktowymi są:

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 413676475. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach, ul. Leopolda Staffa 7

 • Do budynku prowadzi 1 wejście główne z obszarem kontroli i 4 wejścia ewakuacyjne:
  • wejście od strony zachodniej bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych, brak windy,
  • dwa wejścia od strony północno – zachodniej (dziedziniec szkoły) bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych, brak windy,
  • wejście od strony wschodniej bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych, brak windy.
 • Na parterze budynku jest możliwość poruszania się na wózku inwalidzkim bez bloku sportowego;
 • Podstopnice biegów schodowych (pierwszy i ostatni stopień) oznaczono kontrastowymi barwami;
 • W budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnych;
 • Nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;
 • W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych;
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami;
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a dla osób niewidomych;
 • Nie ma wyznaczonego stanowiska parkingowego dla osób niepełnosprawnych;
 • W budynku szkoły nie ma informacji o prawie wstępu z psem asystującym;
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego;
 • Wszelkich informacji dostępności dla osób z niepełnosprawnościami udzielają pracownicy szkoły;
 • W szczególnych przypadkach istnieje możliwość wezwania pracownika szkoły do omówienia sposobu załatwienia sprawy przed wejściem do budynku szkoły.