Cyfrowa „Jedynka”

projekt nr: RPSW.08.03.03-26-0035/17

Dofinansowanie projektu z UE: 343 670,00zł 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica
w Kielcach
ul Staffa 7, 25-410 Kielce

REALIZUJE PROJEKT  DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji cyfrowych poprzez realizację zajęć dodatkowych z matematyki i informatyki dla uczniów oraz podniesienie umiejętności w zakresie posługiwania się TIK przez nauczycieli SP1. Projekt pozwoli również na doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK oraz dostosowania zasobów technicznych szkoły do nowoczesnego nauczania przedmiotów i wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Cel projektu wpisuje się w cel szczegółowy Priorytetu Inwestycyjnego przez zwiększenie jakości  i atrakcyjności kształcenia ogólnego.

ZAPRASZAMY UCZNIÓW

na zajęcia pozalekcyjne

realizowane w ramach projektu

„CYFROWA JEDYNKA”                        

dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zakres zajęć:

– zajęcia wyrównawcze – kl. I-III

– zajęcia rozwijające zdolności – kl. I-III

– zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – kl. II-IV

– zajęcia wyrównawcze z matematyki – kl. V-VIII

– zajęcia dla uczniów zdolnych z matematyki – kl. V-VIII

– programowanie – kl. V-VIII

Ponadto uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach – CYBERBEZPIECZEŃSTWO

 

RPSW.08.03.03 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK